Navigatie

Activiteitenverslag 2017

Het bestuur is gedurende 2017 vier maal bijeen geweest.

Donaties.
Over geheel 2017 heeft het bestuur € 340.644 aan donaties toegekend. Een compleet overzicht van alle begunstigden is opgenomen op blz. Voor het leeuwendeel zijn de toegekende middelen in het boekjaar ook daadwerkelijk overgemaakt aan de betreffende aanvragers. Voor € 150.000 zijn meerjarige toekenningen gedaan; deze zullen de komende jaren worden uitgekeerd indien aan de gebruikelijke rapportage-eisen voldaan wordt en de betreffende projecten de beoogde doelen in voldoende mate realiseren.
In vergelijking met 2016 zijn de bestedingen in bestedingscategorie Sociale zorg fors toegenomen (was 18 %), binnen de categorie Jeugdzorg is sprake van een flinke afname (was 30%). Hier liggen geen beleidswijzigingen aan ten grondslag; e.e.a. komt voort uit wijzigingen in het aantal aanvragen uit deze categorieën.
Meerjarige toekenningen
De criteria voor meerjarige toekenningen zijn vastgelegd in een beleidsdocument.
In het kort worden hier de stichtingen genoemd die meerdere jaren een toekenning hebben gekregen:

1 Weekend Academie voor de locatie Haarlem
De Weekend Academie is in 2006 van start gegaan in Bos en Lommer, stadsdeel West in Amsterdam. In de jaren daarna is de Weekend Academie gegroeid en worden nu op acht verschillende locaties ca. 600 leerlingen begeleid. De missie is om gemotiveerde jongeren tussen de 10-17 jaar en hun ouders te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten om daarmee hun kansen in de maatschappij te vergroten, of, met andere woorden: kinderen en hun ouders halen het beste uit zichzelf en zijn positief over hun toekomstkansen. Vanuit de Weekend Academie coachen HBO-studenten gezinnen bij vragen rond opvoeden en opgroeien.

2 Stichting Bedrijf & Samenleving
Bedrijf & Samenleving (B&S) voert sinds 2014 het project “Time2 Shine, kids” uit. Leerkrachten van groep 7 of 8 uit het basisonderwijs die zich zorgen maken of een leerling het op het voorgezet onderwijs wel gaat redden kunnen de leerling aanmelden. Een mentor gaat vervolgens met de leerling aan de slag. De mentor is een vrijwilliger met levenservaring en kennis; hij /zij volgt bij B&S een korte training. Daarnaast ontmoeten mentoren elkaar om ervaringen uit te wisselen. Binnen B&S kunnen jaarlijks 40 leerlingen deel nemen aan het project wat hiervoor subsidie ontvangt van de gemeente Haarlem. Met de extra middelen van het GBW kan dit aantal plaatsen uitbreiden.

3 Stichting Triple Threat
Triple Threat beoogt jongeren in Haarlem Schalkwijk sportief en maatschappelijk te stimuleren d.m.v. een ‘jongerencommunity’. Het project is opgezet in Schalkwijk, een deel van Haarlem met een hoog percentage allochtone en lager opgeleide inwoners. Het projectplan getuigt van een goed doordachte opzet, waarin de activiteiten niet geïsoleerd worden aangeboden, maar eerder deel uitmaken van een ‘community’, waar je als jongere bij zou willen horen. Er wordt gebruik gemaakt van rolmodellen die uit de wijk zelf afkomstig zijn. Op basisscholen in de wijk worden introductielessen tijdens de gymlessen verzorgd. Basketball is de belangrijkste activiteit in het programma, maar ook dansles en huiswerkbegeleiding worden aangeboden.

4 Stichting Urgente Noden
Fonds Urgente Noden (FUN) zet zich in voor hen die in een zorgelijke financiële situatie zijn geraakt. Aan inwoners van Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Velsen en Zandvoort die tussen wal en schip dreigen te vallen, biedt FUN hulp bij acute financiële nood, vooral wanneer andere loketten gesloten blijven. FUN Haarlem is in 2007 opgericht. Gedurende 2017 zijn circa 450 aanvragen behandeld

5 Stichting Damsko/Academy of Football
Veel Amsterdamse jongeren zijn niet in beeld bij de scholen of leerplichtambtenaar. Deze jongeren zijn vaak (tijdelijk) dakloos, er is sprake van meervoudige problematiek, verslaving en/of een veroordeling. Deze jongeren hebben geen rooskleurige toekomst en de kans op het belanden in de criminaliteit is alarmerend hoog. Damsko weet deze jongeren, die veelal van de radar verdwenen zijn, aan te spreken en hen zodanig te begeleiden dat de negatieve spiraal waarin ze verkeren omgezet wordt naar een positieve spiraal. In 90 % van de gevallen leidt dit tot terugkeer naar het onderwijs of het vinden van een baan.

FIN
Het bestuur heeft zich uitgesproken voor naleving van de FIN Normen voor Goed Bestuur en ook open te staan voor toetsing. In 2018 zal de Verklaring van naleving worden opgesteld en toegezonden aan de FIN.