Navigatie

Bestuursverslag 2019

Dit verslag is een verkorte weergave van het bestuursverslag dat een onderdeel vormt van het door het bestuur vastgestelde jaarverslag 2019.

Het bestuur is gedurende 2019 vier maal bijeen geweest.

Donaties.

Over geheel 2019 heeft het bestuur € 194.430 aan donaties toegezegd. Het betrof 59 aanvragen, waarvan er 19 zijn afgewezen. Voorts zijn aan vijf stichtingen persoonlijk gebonden toekenningen verstrekt als kerstgift; ook deze donaties kwamen ten gunste van projecten voor jeugdigen. De nog uit te keren donaties ten gevolge van meerjarige toekenningen bedragen € 72.500; deze zullen de komende jaren worden uitgekeerd indien aan de gebruikelijke rapportage-eisen voldaan wordt en de betreffende projecten de beoogde doelen in voldoende mate realiseren.


Grafiek: Omvang van de donaties in euro’s per bestedingscategorie

Meerjarige toekenningen

De stichtingen die ook in 2019 weer een donatie hebben gekregen binnen het kader van het meerjarige toekenningsbeleid zijn:

  • Weekend Academie voor de locatie Haarlem
  • Stichting Bedrijf & Samenleving, gevestigd te Haarlem
  • Stichting Triple Threat, gevestigd te Haarlem
  • Stichting Urgente Noden te Haarlem.

Het bestuur heeft op basis van de toegezonden inhoudelijke en financiële rapportages de voortgang van deze projecten extra aandacht geven. Het ging daarbij met name om de beoordeling van de mate waarin het betreffende project succesvol is geweest in het behalen van de beoogde (tussen)doelen. Voor alle vier genoemde stichtingen was de beoordeling positief.

Code Goed Bestuur

In het jaarverslag 2018 werd reeds aangegeven dat het bestuur van Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis zich uitgesproken heeft voor de naleving van de Code Goed Bestuur.  Dit is een door de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) opgestelde gedragscode, waarbij kwaliteitsverbetering en verhoging van de transparantie de belangrijkste elementen zijn. Het bestuur heeft zich vervolgens ook laten toetsen op de naleving hiervan, waarop de externe toetser in december 2019 meedeelde dat deze toetsing met goed gevolg afgerond was.

625 jaar Burgerweeshuis in Haarlem

In 2019 was het 625 jaar geleden dat de basis gelegd werd voor het Gereformeerd of Burgerweeshuis in Haarlem. Waar bij eerdere jubilea uitgebreide festiviteiten georganiseerd werden, opgeluisterd door de aanwezigheid van koning of vorstin,  werd dit jaar op een veel bescheidener wijze stil gestaan bij de oorsprong van de stichting.  Zo is aan het Frans Hals Museum een bijdrage verstrekt aan het project Beeldbazen; een buitenschoolse workshop voor kinderen van Haarlemse basisscholen, waarvoor bezoek aan een museum geen vanzelfsprekend zaak is.

In dit project leren de kinderen op een speelse manier te kijken door de ogen van een kunstenaar. Met de bijdrage kon eveneens een Museumbus worden ingezet, die de toegankelijkheid van het museum voor de kinderen nog vergrootte.

Voorts is overwogen tot een nieuwe editie van het in 1994 uitgebrachte boek “In Haarlem staat een Huis”, aangezien dit al enige jaren niet meer verkrijgbaar is.

Een heruitgave stuitte echter op aanzienlijke druktechnische problemen. De originele uitgave in PDF-format is nu in te zien door te klikken op: