Navigatie

Financiele verantwoording

REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro’s)

  2019 2018
Inkomsten 120.364 136.586
Giften 193.430 192.814
Bank- en beheerkosten 31.797 26.784
Overige lasten 31.303 30.279
Exploitatiesaldo uit doelstelling 136.166 -113.291
Overige baten en lasten 1.026.904 -426.107
Saldo baten en lasten boekjaar 892.212 -539.398

Gedurende het afgelopen jaar hebben de bestuursleden €100 ontvangen als vaste onkostenvergoeding ter dekking van de binnenlandse reiskosten en daarmee verband houdende onkosten.