Navigatie

Beleidsplan

Hieronder volgen de meest relevante passages uit het beleidsplan van de stichting.

Bestedingsbeleid

De stichting beschikt over een eigen vermogen dat op de eerste plaats wordt aangewend voor het doen van giften aan projecten en initiatieven op het terrein van de jeugd- en jongerenzorg die niet of in onvoldoende mate worden ondersteund door de overheden of door andere particuliere instellingen. De bandbreedte van de bestedingen ligt tussen de € 500 en € 30.000, en bedraagt maximaal 20% van de begroting van het project waarvoor ondersteuning gevraagd wordt.  Bij de selectie van giften beperkt de stichting zich hoofdzakelijk tot projecten voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0  tot 21 jaar, bij voorkeur – maar zeker niet uitsluitend – in de regio Kennemerland. Incidenteel worden projecten ondersteund in het buitenland. Bijdragen kunnen gevraagd worden op uiteenlopende gebieden zolang de focus gericht is op jeugdigen. Het kan daarbij gaan om projecten op het vlak van cultuur, zorg en onderwijs. Financiële verzoeken worden digitaal ingediend vanaf de website van de stichting. Op de website wordt meer informatie gegeven over de wijze van aanvragen.

Realisatie van gestelde doelen en evaluatie van de behaalde resultaten

Voorafgaande aan elke vergadering stelt de adviseur overzichten op van de ingediende aanvragen over de voorafgaande periode. Deze overzichten bevatten o.a.:

  • Een inhoudelijke samenvatting van het project, met name v.w.b. de beoogde doelen en de wijze van evalueren, de feitelijke activiteiten en een beoordeling van de financiële situatie.
  • Een schematische beoordeling van de mate waarin de het project binnen de doelstellingen van de Stichting valt, de beoogde doelgroep, de totale kosten en de kosten per deelnemende jongere, alsook een advies aan het bestuur inzake toekenning en een cumulatieve opstelling van de toegekende bedragen binnen het betreffende jaar.

Per vergadering wordt voorts in de agenda opgenomen welke rapportages ontvangen zijn van afgesloten projecten. Een dergelijke rapportage wordt als voorwaarde genoemd in de toekenningsbrief. De adviseur heeft voorafgaand aan de vergadering de binnengekomen rapportages doorgenomen. Indien een rapportage niet ontvangen is, dan wel dat de behaalde resultaten onvoldoende zijn in relatie tot de gestelde doelen, zal dit zwaar meewegen bij het nemen van een besluit over een eventueel nieuwe aanvraag van dezelfde organisatie.
In de vergadering waarin het jaarverslag aan de orde is, wordt het bestedingsbeleid op hoofdlijnen geëvalueerd, zowel op inhoudelijk als op financieel gebied. In het inhoudelijk deel van het jaarverslag is een overzicht opgenomen van de omvang van toekenningen per hoofdcategorie van beleid.

Meerjarenbegroting Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis

Op basis van het specifiek mandaat dat het bestuur toegekend heeft aan de vermogensbeheerder levert de beleggingsportefeuille van de Stichting een rendement waarmee jaarlijks gemiddeld € 200.000 tot € 250.000 aan giften kan worden toegekend. Deze omvang komt overeen met het bepaalde in het Reglement Financieel Beheer, dat “jaarlijks tenminste 2,5% van het vermogen aan het begin van het boekjaar voor uitkeringen in aanmerking kan komen”. De overeengekomen meerjarige toekenningen bedragen de komende 3 jaar € 45.000 jaarlijks, te weten ca. 18-22% van het totale giftenbudget.

 In onderstaand schema is de meerjarenbegroting opgenomen vanaf 2021. In de kolommen 2016 t/m 2020 is de exploitatie over de betreffende jaren weergegeven.

 

                                                              Begroting                                                             Exploitatie

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Inkomsten 120.000 94.996 120.364 136.843 154.677 166.913
Giften 220.000 215.705 193.430 190.814 348.644 240.048
Bank- en beheerkosten 32.000 31.289 31.797 30.279 33.792 30.899
Overige lasten 35.000 29.794 31.303 26.785 38.731 31.845
Exploitatiesaldo uit doelstelling -167.000 -181.792 -136.166 -111.035 -266.490 -135.879
Overige baten en lasten

Waardewijziging beleggingen

 

100.000

 

282.028

 

1.026.904

 

-434.500

 

351.353

 

198.146

Saldo baten en lasten boekjaar -62.000 100.236 892.212 -545.535 84.863 20.781

De begroting is in de basis jaarlijks vrijwel identiek, maar voor het resultaat sterk afhankelijk van het resultaat van de effectenportefeuille en komt tot uiting in de post overige baten en lasten. Hier kan in een begroting niets zinnigs over worden gezegd. Daarom is de doelstelling 2,5% van het vermogen uitgeven aan giften.

 Toezicht

De uitvoerende taken binnen de Stichting worden verricht door de adviseur. Naast de beoordeling en verwerking van de aanvragen en het contact met aanvragers, betreft dit ook de secretariaatswerkzaamheden. Het toezicht door het bestuur op de uitoefening van deze taken heeft met name plaats aan de hand van:

  • De agenda en daarbij behorende bijlagen, waaronder de overzichten van de ingediende aanvragen en de beoordelingen daarvan,
  • De verwerking van bestuursbesluiten, zoals het contact met aanvragers (bezoeken, vergaring van aanvullende informatie) en het gereedzetten van de betalingen (met name de toekenningen aan organisaties waarover het bestuur besloten heeft). Alvorens de penningmeester de betalingsopdrachten aan de bank verstrekt, controleert hij deze aan de hand van de notulen van de vergadering, zoals opgesteld door de secretaris.
  • Tussentijdse verzoeken van of terugkoppeling aan bestuursleden door de adviseur

De stichting heeft een verzameling antiek in haar bezit die deels is geplaatst in de regentenkamer van het Hofje De Bakenesserkamer te Haarlem. Ook op de hoofdvestiging van Stichting Kenter te Santpoort-Noord en in de grote of St. Bavo kerk te Haarlem bevindt zich een deel van de antieke voorwerpen. Aan het Historisch Museum Haarlem en aan het Frans Hals Museum, beide te Haarlem, zijn kunst- en antieke voorwerpen in langdurig bruikleen gegeven. Indien nodig worden middelen aangewend voor het onderhoud en de restauratie van de kunstvoorwerpen.