Navigatie

Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem

De stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis is statutair gevestigd te Haarlem en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 41223361.

De stichting is bij beschikking van de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In de akte van statutenwijziging van 3 oktober 1997 staat in artikel 2 als doelomschrijving van de stichting vermeld:

De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen, opheffen dan wel beperken van de gevolgen van de bedreigde ontwikkeling van het jonge kind en de jeugdige, evenals al wat direct of indirect met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstbaar kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

Het bestuur van de Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis, gevestigd te Haarlem verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2020.